Provozní řády a místní pravidla
Golf Park Slapy sv. Jan

 1. Provozní řád – všeobecné podmínky v areálu
 2. Provozní řád – Driving range a ostatní tréninkové prostory
 3. Provozní řád – Chipping and Putting green
 4. Provozní řád – Golfové hřiště
 5. Provozní řád – Akademie
 6. Pravidla provozu el.vozíků (buggy)
 7. Místní pravidla Golf park Slapy sv. Jan – 18jamek

 

 

1. Provozní řád – všeobecné podmínky v areálu

 • Návštěvník je povinen seznámit se s provozním řádem areálu golfového hřiště Golf Park Slapy sv. Jan a ten v průběhu své návštěvy dodržovat.
 • Návštěvník je povinen v celém areálu golfového hřiště (2x9ti jamkové hřiště, driving range, chipping akademie, chiping a putting) dodržovat zásady bezpečnosti a neohrožovat žádným způsobem ostatní návštěvníky!
 • Návštěvník je povinen dodržovat provozní pokyny maršálů, greenkeeperů, trenérů a dalšího personálu.
 • Vstup na 9ti i 18ti jamkové hřiště je zpoplatněn. Maršál a manažeři hřiště mají právo kdykoliv zkontrolovat zaplacení hracího poplatku, návštěvník je povinen předložit doklad o zaplacení nebo platné green fee na daný den, hodinu či tee time. Poplatky se hradí zásadně před hrou.
 • Při identifikaci na recepci areálu je návštěvník povinen se prokázat kartou ČGF, katou AMGH nebo kartou areálu Golf Park Slapy sv. Jan.
 • Ve všech budovách areálu golfového hřiště platí přísný zákaz kouření.
 • Parkoviště areálu golfového hřiště je pouze na driving range, parkování na jiných plochách není povoleno.
 • Z areálu golfového hřiště mohou být vykázáni návštěvníci pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.
 • Děti mladší 10ti let mají vstup do areálu (nikoli na hřiště nebo cvičné plochy) povolený pouze s doprovodem osoby starší 18ti let, neurčí-li manažer hřiště jinak.
 • Dítě mladší 10ti let nemá povolen vstup na hřiště ani na cvičné plochy, pokud nejde o hráče-juniora.
 • Doprovod, tzv. caddy, musí splňovat základní parametry určené pro výkon takového doprovodu.
 • V celém areálu golfového hřiště platí zákaz hry v jeansovém oděvu, zákaz hry v nátělníku a triku bez límečku (a to i pro ženy), zákaz hry pro osobu svlečenou do půli těla, zákaz hry v plavkách a obuvi s nevhodnou podrážkou (vysoké podpatky nebo boty s výraznou traktorovou či trekkingovou podrážkou).
 • Návštěvník plně zodpovídá za škody způsobené na zdraví či majetku v areálu a jeho okolí.
 • Návštěvník je všechny mimořádné události (úraz, poškození či ztráta věcí uskladněných ve skřínce) jakož i poškození hřiště či jiného majetku provozovatele bezodkladně ohlásit provozovateli/managerovi hřiště. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.
 • Návštěvník je povinen dodržovat pořádek v areálu golfového hřiště. V celém areálu, na všech volných prostranstvích a také na všech travnatých plochách platí přísný zákaz odhazování cigaretových nedopalků a jiných odpadků.
 • Vulgární chování vůči maršálům a recepčním, jakož i ostatnímu personálu, stejně jako vůči ostatním návštěvníkům a hráčům, je považováno za hrubé porušení provozního řádu a návštěvník na základě takového chování může být vykázán z areálu golfového hřiště.
 • Návštěvníkovi, který opakovaně nerespektuje provozní řád, může být zamezen vstup do areálu golfového hřiště.
 • Ve všední dny je hráčům vstup se psem na hřiště povolen, o víkendu a ve svátky pouze po domluvě s recepcí. Pes musí být v celém areálu na vodítku. Uklízení exkrementů majitelem psa je samozřejmostí:-).
 • Do prostoru hřiště, chipping akademie, chippingu a puttingu je přísný zákaz vstupu s kočárkem.

 

 

2. Provozní řád – Driving range a ostatní tréninkové prostory

OTEVÍRACÍ DOBA: od 7:30 do soumraku

 • Přísný zákaz vynášení tréninkových míčků mimo driving range.
 • Hra z trávy je povolená pouze z vymezených prostor, a to z nejvyššího a nejnižšího odpaliště.
 • Zákaz vstupu za hranici odpaliště a sběru odehraných míčků.
 • Hráči ani návštěvníci nesmí svým chování rušit ostatní při jejich tréninku.
 • V prostorách sportoviště je zakázáno ponechat děti bez dozoru.
 • Hráči i návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek a dbát pokynů zaměstnanců.
 • V celém areálu je zákaz volného pobíhání psů.

V případě poruchy volejte prosím na telefon: 603 81 44 55.

 

 

3. Provozní řád – Chipping and Putting green

 • Pro hru na chipping greenu a putting greenu jsou hráči povinni používat pouze vlastní míče.
 • Na putting greenu se pouze puttuje, platí zde zákaz krátké hry.
 • Hráči jsou povinni po sobě uhrabávat cvičné bunkry.
 • Hráči nesmí svým chováním rušit ostatní návštěvníky při jejich tréninku.
 • Žádný z návštěvníků nesmí v prostorách sportoviště nechávat své děti bez dozoru.
 • Všichni návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek a dbát pokynů zaměstnanců.
 • V celém areálu platí zákaz volného pobíhání psů.

 

 

4. Provozní řád – Golfové hřiště

 • Hráčům se doporučuje včasná registrace před hrou na recepci, ideálně 15 minut před objednaným startovním časem.
 • Každý hráč se před hrou musí registrovat na recepci.
 • Hráč je povinen začít hru ve stanovený startovní čas, na prvním odpališti by měl být minimálně 5 minut před startovním časem.
 • Časový limit pro hru na 18ti jamkovém hřišti je 5hod, tj. na 9ti jamkách je to 2hod 30min. Při nedodržení časového limitu má maršál právo nařídit hráčům zrychlení hry, popřípadě přesun hráčů na další jamku, a to bez možnosti dohrání jamky.
 • Na golfovém hřišti je zákaz hry cvičnými míči.
 • Počet hráčů ve flightu je max. 4, při menším počtu má recepce a maršál právo hráče sloučit a flight doplnit.
 • Hráči jsou povinni opravovat vyseknuté drny, vypichovat pitchmarky a uhrabovat po sobě bunkry.
 • Jamku č. 1,3,6, 7 a jamky 15 a 17 (z bílých odpališť) protíná veřejná cesta, na které mají přednost chodci a vozidla. Hráč má za povinnost umožnit návštěvníkům bezpečný průchod a průjezd.
 • Na jamce č.9 je přísně zakázána hra driverem, při nedodržení tohoto ustanovení bude hráč vykázán ze hřiště!
 • Maršál, manažer a Head greenkeeper mají právo vykázat hráče ze hřiště, a to především z těchto důvodů:
  • nezaplacený hrací poplatek (hráč se nemůže prokázat dokladem o zaplacení či platným green fee pro jeho tee time)
  • hra drivingovým míčem na hřišti
  • vulgární chování vůči zaměstnancům golfového areálu
  • nebezpečné chování, kterým hráč ohrožuje zdraví ostatních osob.
 • Ve všední dny je hráčům vstup se psem na hřiště povolen, o víkendu a ve svátky pouze po domluvě s recepcí. Pes musí být v celém areálu na vodítku.
 • Na hřišti platí s ohledem na bezpečnost přísný zákaz vstupu s kočárkem.
 • Dítě mladší 10ti let nemá povolen vstup na hřiště ani na cvičné plochy, pokud nejde o hráče-juniora.
 • Doprovod, tzv. caddy, musí splňovat základní parametry určené pro výkon takového doprovodu.

 

 

5. Provozní řád – Chipping akademie

 • Každý hráč se před hrou musí registrovat na recepci.
 • Na Chipping akademii je zákaz hry cvičnými míči.
 • Na Chipping akademii není povoleno předvádění hry a učení hráčů, s výjimkou smluvních trenérů a cvičitelů hřiště.
 • Hráči jsou povinni opravovat vyseknuté drny, vypichovat pitchmarky a uhrabovat po sobě bunkry.
 • Maršál, manažer a Head greenkeeper mají právo vykázat hráče ze hřiště, a to především z těchto důvodů:
  • nezaplacený hrací poplatek (hráč se nemůže prokázat dokladem o zaplacení či platným green fee)
  • hra drivingovým míčem
  • vulgární chování vůči zaměstnancům golfového areálu
  • nebezpečné chování, kterým hráč ohrožuje zdraví ostatních osob.

 • Na Chipping akademii platí přísný zákaz vstupu psů.

 

 

6. Pravidla provozu el.vozíků (buggy)

Při zapůjčení buggy na hřišti Golf Park Slapy sv. Jan je uživatel buggy povinen dodržovat následující zásady:

 1.   Minimální věk hráče=řidiče musí být 18 let.
 2.   Hráč=řidič je povinen před hrou uhradit na recepci poplatek za zapůjčení buggy a opatřit na viditelném mmístě buggy/bag visačkou označující uhrazení poplatku.
 3. Je zakázáno řídit buggy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a psychotropních látek.
 4.   Počet osob v jedné buggy může být maximálně 2 osoby.
 5.   Pohyb s buggy je povolen pouze po určených cestách (mlatových, štěrkových), na hřišti pak po fairwayích a to vždy nejkratší možnou cestou z odpaliště směrem ke greenu jamky.
 6.   Hráči=řidiči jsou povinni respektovat informační systém na hřišti vymezující zákaz vjezdu buggy.
 7.   V blízkosti greenu je zakázáno vjíždět za značku STOP, do vzdálenosti menší než 30 metrů od hranice jednotlivých greenů.
 8.   Hráči=řidiči jsou povinni dodržovat bezpečnou rychlost.
 9.   Hráč=řidič buggy odpovídá provozovateli za škody způsobené na buggy, případně na zařízení hřiště, nesprávnou manipulací nebo neopatrnou jízdou. Hráč oznamuje závadu na buggy v recepci bezprostředně po ukončení výpůjčky buggy.
 10. Hráč=řidič je odpovědný za škody na majetku či zdraví způsobené sobě či třetím osobám nesprávnou manipulací s buggy nebo neopatrnou jízdou.
 11. Hráč=řidič je povinen po ukončení hry odstavit buggy na určeném místě a odevzdat klíček od buggy na recepci, kde byla buggy zapůjčena, v případě pozdějšího ukončení hry než je provoz recepce, je hráč povinen vrátit klíč od buggy do předem určené schránky na budově.
 12. Hráč=řidič je povinen pohybovat se s buggy pouze v areálu golfového hřiště.
 13. Hráči jsou povinni uposlechnout pokynů oprávněných osob – marshal, recepce, greenkeeper, manager hřiště.
 14. Při porušení bodů 1. až 13. bude hráči=řidiči odebrána buggy a bude vyloučen ze hry bez náhrady.

7. Místní pravidla Golf park Slapy sv. Jan – 18jamek

 1. Hranice hřiště
  – je určena spojnicí vnitřních bodů bílých kolíků nebo
  sloupků oplocení v úrovni země. Všechny objekty vyznačující hranici
  hřiště jsou jeho součástí a není od nich úleva.
 2. Vnitřní hranice hřiště
  – na jamce č. 12 platí jen pro hru na této jamce.
  Při hře na jiné jamce jsou zelenobílé kolíky považovány za nepohyblivé
  závady.
 3. Trestné oblasti
  – jsou vyznačeny červeně na jamkách číslo 3, 4, 5, 14, 15, 16 a žlutě na jamce č. 5.
 4. Půda v opravě
  – ze které je zakázána hra, je označena modrými kolíky nebo čarami. Jestliže hráčův míč leží v této oblasti, nebo pokud tato oblast překáží hráči v postoji nebo prostoru jeho zamýšleného švihu, musí hráč použít úlevu podle Pravidla 16.1
 5. Nepohyblivé závady
  – jsou všechny dle definice Pravidel golfu, zejména pak všechny cesty a mosty, všechny součásti zavlažovacího systému a všechny altány na hřišti.
 6. Trestné oblasti se zákazem vstupu a hry
  – na jamkách č. 10 a 18 jsou vyznačené žlutými kolíky s černou hlavou a berou se jako žluté trestné oblasti. Hráč musí využít úlevu podle Pravidla 17.1e. Pokud tato oblast
  překáží hráči v postoji nebo prostoru jeho zamýšleného švihu, musí hráč použít úlevu podle Pravidla 16.1f
 7. Dráty a sloupy vysokého napětí
  – pokud je oprávněný předpoklad, že míč zasáhl dráty nebo sloupy vysokého napětí na jamkách č. 1, 6, 9, 12 a 17 musí hráč beztrestně opakovat ránu.
 8. Ochrana mladých stromků
  – všechny mladé stromky a keře, které jsou označeny modrou stužkou jsou chráněny. Jestliže takový stromek hráči jakkoli překáží ve smyslu Pravidla 16.1, musí využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1f. Jestliže hráčův míč je v trestné oblasti, musí buď využít beztrestnou úlevu podle tohoto místního pravidla uvnitř dané
  trestné oblasti, nebo musí postupovat s trestem podle Pravidla 17.1

Normou stanovený čas průchodu hřiště při hře na 18jamek činí:  4.33 h., při hře na 9jamek – Rabyňská hora: 2.17 h., Tři kříže 2.16 h. Při nedodržení limitu má marshal, rozhodčí či správa hřiště právo ukončit hru pomalého flightu na jamce nebo flight přesunout ve hře na další jamky.

Kalendář akcí

« 2024 Květen » loading...
Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Po 20

Řízková tour

20 května @ 12:30 - 18:00
Út 21

PG tour

21 května @ 13:00 - 19:00
St 22

PERFECT DAY TOUR

22 května @ 13:00 - 19:00
Čt 23

MEN TOUR

23 května @ 14:00 - 19:00
24

Páteční HCP den na Slapech

24 května @ 8:00 - 17:00
Top10

Partneři

Oficiální míč hřiště
Partner
Partner