Provozní řády a místní pravidla
Golf Park Slapy sv. Jan

 1. Provozní řád – všeobecné podmínky v areálu
 2. Provozní řád – Driving range a ostatní tréninkové prostory
 3. Provozní řád – Chipping and Putting green
 4. Provozní řád – Golfové hřiště
 5. Provozní řád – Akademie
 6. Pravidla provozu el.vozíků (buggy)
 7. Rabyňská hora – Místní pravidla hřiště
 8. Tři kříže – Místní pravidla hřiště
 9. Místní pravidla Golf park Slapy sv. Jan – 18jamek

 

 

1. Provozní řád – všeobecné podmínky v areálu

 • Návštěvník je povinen seznámit se s provozním řádem areálu golfového hřiště Golf Park Slapy sv. Jan a ten v průběhu své návštěvy dodržovat.
 • Návštěvník je povinen v celém areálu golfového hřiště (2x9ti jamkové hřiště, driving range, chipping akademie, chiping a putting) dodržovat zásady bezpečnosti a neohrožovat žádným způsobem ostatní návštěvníky!
 • Návštěvník je povinen dodržovat provozní pokyny maršálů, greenkeeperů, trenérů a dalšího personálu.
 • Vstup na 9ti i 18ti jamkové hřiště je zpoplatněn. Maršál a manažeři hřiště mají právo kdykoliv zkontrolovat zaplacení hracího poplatku, návštěvník je povinen předložit doklad o zaplacení nebo platné green fee na daný den, hodinu či tee time. Poplatky se hradí zásadně před hrou.
 • Při identifikaci na recepci areálu je návštěvník povinen se prokázat kartou ČGF, katou AMGH nebo kartou areálu Golf Park Slapy sv. Jan.
 • Ve všech budovách areálu golfového hřiště platí přísný zákaz kouření.
 • Parkoviště areálu golfového hřiště je pouze na driving range, parkování na jiných plochách není povoleno.
 • Z areálu golfového hřiště mohou být vykázáni návštěvníci pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.
 • Děti mladší 10ti let mají vstup do areálu (nikoli na hřiště nebo cvičné plochy) povolený pouze s doprovodem osoby starší 18ti let, neurčí-li manažer hřiště jinak.
 • Dítě mladší 10ti let nemá povolen vstup na hřiště ani na cvičné plochy, pokud nejde o hráče-juniora.
 • Doprovod, tzv. caddy, musí splňovat základní parametry určené pro výkon takového doprovodu.
 • V celém areálu golfového hřiště platí zákaz hry v jeansovém oděvu, zákaz hry v nátělníku a triku bez límečku (a to i pro ženy), zákaz hry pro osobu svlečenou do půli těla, zákaz hry v plavkách a obuvi s nevhodnou podrážkou (vysoké podpatky nebo boty s výraznou traktorovou či trekkingovou podrážkou).
 • Návštěvník plně zodpovídá za škody způsobené na zdraví či majetku v areálu a jeho okolí.
 • Návštěvník je všechny mimořádné události (úraz, poškození či ztráta věcí uskladněných ve skřínce) jakož i poškození hřiště či jiného majetku provozovatele bezodkladně ohlásit provozovateli/managerovi hřiště. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.
 • Návštěvník je povinen dodržovat pořádek v areálu golfového hřiště. V celém areálu, na všech volných prostranstvích a také na všech travnatých plochách platí přísný zákaz odhazování cigaretových nedopalků a jiných odpadků.
 • Vulgární chování vůči maršálům a recepčním, jakož i ostatnímu personálu, stejně jako vůči ostatním návštěvníkům a hráčům, je považováno za hrubé porušení provozního řádu a návštěvník na základě takového chování může být vykázán z areálu golfového hřiště.
 • Návštěvníkovi, který opakovaně nerespektuje provozní řád, může být zamezen vstup do areálu golfového hřiště.
 • Ve všední dny je hráčům vstup se psem na hřiště povolen, o víkendu a ve svátky pouze po domluvě s recepcí. Pes musí být v celém areálu na vodítku. Uklízení exkrementů majitelem psa je samozřejmostí:-).
 • Do prostoru hřiště, chipping akademie, chippingu a puttingu je přísný zákaz vstupu s kočárkem.

 

 

2. Provozní řád – Driving range a ostatní tréninkové prostory

OTEVÍRACÍ DOBA: od 7:30 do soumraku

 • Přísný zákaz vynášení tréninkových míčků mimo driving range.
 • Hra z trávy je povolená pouze z vymezených prostor, a to z nejvyššího a nejnižšího odpaliště.
 • Zákaz vstupu za hranici odpaliště a sběru odehraných míčků.
 • Hráči ani návštěvníci nesmí svým chování rušit ostatní při jejich tréninku.
 • V prostorách sportoviště je zakázáno ponechat děti bez dozoru.
 • Hráči i návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek a dbát pokynů zaměstnanců.
 • V celém areálu je zákaz volného pobíhání psů.

V případě poruchy volejte prosím na telefon: 603 81 44 55.

 

 

3. Provozní řád – Chipping and Putting green

 • Pro hru na chipping greenu a putting greenu jsou hráči povinni používat pouze vlastní míče.
 • Na putting greenu se pouze puttuje, platí zde zákaz krátké hry.
 • Hráči jsou povinni po sobě uhrabávat cvičné bunkry.
 • Hráči nesmí svým chováním rušit ostatní návštěvníky při jejich tréninku.
 • Žádný z návštěvníků nesmí v prostorách sportoviště nechávat své děti bez dozoru.
 • Všichni návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek a dbát pokynů zaměstnanců.
 • V celém areálu platí zákaz volného pobíhání psů.

 

 

4. Provozní řád – Golfové hřiště

 • Hráčům se doporučuje včasná registrace před hrou na recepci, ideálně 15 minut před objednaným startovním časem.
 • Každý hráč se před hrou musí registrovat na recepci.
 • Hráč je povinen začít hru ve stanovený startovní čas, na prvním odpališti by měl být minimálně 5 minut před startovním časem.
 • Časový limit pro hru na 18ti jamkovém hřišti je 5hod, tj. na 9ti jamkách je to 2hod 30min. Při nedodržení časového limitu má maršál právo nařídit hráčům zrychlení hry, popřípadě přesun hráčů na další jamku, a to bez možnosti dohrání jamky.
 • Na golfovém hřišti je zákaz hry cvičnými míči.
 • Počet hráčů ve flightu je max. 4, při menším počtu má recepce a maršál právo hráče sloučit a flight doplnit.
 • Hráči jsou povinni opravovat vyseknuté drny, vypichovat pitchmarky a uhrabovat po sobě bunkry.
 • Jamku č. 1,3,6, 7 a jamky 15 a 17 (z bílých odpališť) protíná veřejná cesta, na které mají přednost chodci a vozidla. Hráč má za povinnost umožnit návštěvníkům bezpečný průchod a průjezd.
 • Na jamce č.9 je přísně zakázána hra driverem, při nedodržení tohoto ustanovení bude hráč vykázán ze hřiště!
 • Maršál, manažer a Head greenkeeper mají právo vykázat hráče ze hřiště, a to především z těchto důvodů:
  • nezaplacený hrací poplatek (hráč se nemůže prokázat dokladem o zaplacení či platným green fee pro jeho tee time)
  • hra drivingovým míčem na hřišti
  • vulgární chování vůči zaměstnancům golfového areálu
  • nebezpečné chování, kterým hráč ohrožuje zdraví ostatních osob.
 • Ve všední dny je hráčům vstup se psem na hřiště povolen, o víkendu a ve svátky pouze po domluvě s recepcí. Pes musí být v celém areálu na vodítku.
 • Na hřišti platí s ohledem na bezpečnost přísný zákaz vstupu s kočárkem.
 • Dítě mladší 10ti let nemá povolen vstup na hřiště ani na cvičné plochy, pokud nejde o hráče-juniora.
 • Doprovod, tzv. caddy, musí splňovat základní parametry určené pro výkon takového doprovodu.

 

 

5. Provozní řád – Chipping akademie

 • Každý hráč se před hrou musí registrovat na recepci.
 • Na Chipping akademii je zákaz hry cvičnými míči.
 • Na Chipping akademii není povoleno předvádění hry a učení hráčů, s výjimkou smluvních trenérů a cvičitelů hřiště.
 • Hráči jsou povinni opravovat vyseknuté drny, vypichovat pitchmarky a uhrabovat po sobě bunkry.
 • Maršál, manažer a Head greenkeeper mají právo vykázat hráče ze hřiště, a to především z těchto důvodů:
  • nezaplacený hrací poplatek (hráč se nemůže prokázat dokladem o zaplacení či platným green fee)
  • hra drivingovým míčem
  • vulgární chování vůči zaměstnancům golfového areálu
  • nebezpečné chování, kterým hráč ohrožuje zdraví ostatních osob.

 • Na Chipping akademii platí přísný zákaz vstupu psů.

 

 

6. Pravidla provozu el.vozíků (buggy)

Při zapůjčení buggy na hřišti Golf Park Slapy sv. Jan je uživatel buggy povinen dodržovat následující zásady:

 1.   Minimální věk hráče=řidiče musí být 18 let.
 2.   Hráč=řidič je povinen před hrou uhradit na recepci poplatek za zapůjčení buggy a opatřit na viditelném mmístě buggy/bag visačkou označující uhrazení poplatku.
 3. Je zakázáno řídit buggy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a psychotropních látek.
 4.   Počet osob v jedné buggy může být maximálně 2 osoby.
 5.   Pohyb s buggy je povolen pouze po určených cestách (mlatových, štěrkových), na hřišti pak po fairwayích a to vždy nejkratší možnou cestou z odpaliště směrem ke greenu jamky.
 6.   Hráči=řidiči jsou povinni respektovat informační systém na hřišti vymezující zákaz vjezdu buggy.
 7.   V blízkosti greenu je zakázáno vjíždět za značku STOP, do vzdálenosti menší než 30 metrů od hranice jednotlivých greenů.
 8.   Hráči=řidiči jsou povinni dodržovat bezpečnou rychlost.
 9.   Hráč=řidič buggy odpovídá provozovateli za škody způsobené na buggy, případně na zařízení hřiště, nesprávnou manipulací nebo neopatrnou jízdou. Hráč oznamuje závadu na buggy v recepci bezprostředně po ukončení výpůjčky buggy.
 10. Hráč=řidič je odpovědný za škody na majetku či zdraví způsobené sobě či třetím osobám nesprávnou manipulací s buggy nebo neopatrnou jízdou.
 11. Hráč=řidič je povinen po ukončení hry odstavit buggy na určeném místě a odevzdat klíček od buggy na recepci, kde byla buggy zapůjčena, v případě pozdějšího ukončení hry než je provoz recepce, je hráč povinen vrátit klíč od buggy do předem určené schránky na budově.
 12. Hráč=řidič je povinen pohybovat se s buggy pouze v areálu golfového hřiště.
 13. Hráči jsou povinni uposlechnout pokynů oprávněných osob – marshal, recepce, greenkeeper, manager hřiště.
 14. Při porušení bodů 1. až 13. bude hráči=řidiči odebrána buggy a bude vyloučen ze hry bez náhrady.

 

 

7. Rabyňská hora – Místní pravidla hřiště – 9 jamek

 1. Hranice hřiště
  Bílé kolíky. Veškerá oplocení hřiště, včetně ochranných sítí.
 2. Podélné vodní překážky
  Podélné vodní překážky na jamkách č. 3, 4 a 5, vyznačené červenými kolíky nebo čarami.
 3. Příčná vodní překážka
  Příčná vodní překážka na jamce č. 5, vyznačená žlutými kolíky nebo čarami.
 4. Půda v opravě
  Půda v opravě, ze které je zakázaná hra, je označená modrými kolíky nebo bílými čarami. Jestliže hráčův míč leží v této oblasti nebo pokud tato oblast překáží hráči v postoji, nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí hráč použít úlevu podle Pravidla 25-1. Půdou v opravě se rozumí také všechny stromky označené modrou stuhou nebo modrou barvou.
 5. Nepohyblivé závady
  Oplocená vodárna na jamce č. 2.; všechny cesty a mosty, součásti zavlažovacího systému, sprinklery, šachty závlah; altány na odpališti jamky č. 1 a za greenem jamky č. 1.; všechny součásti informačního a navigačního systému, dále odpadkové koše a lavičky. Všechny kameny podél veřejných cest křižujících hřiště.
 6. Pohyblivé závady
  Kameny v pískových překážkách.
 7. Části hřiště vyžadující ochranu
  Mladé stromky a keře označené modrou stuhou nebo podpěrou. Pokud takový stromek nebo keř překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí míč zvednout a beztrestně spustit podle pravidla 24-2b (Nepohyblivá závada).
 8. Zasažení drátů vysokého napětí
  Pokud je oprávněný předpoklad, že míč zasáhl dráty vysokého napětí na jamkách č. 1, 6 a 9, musí hráč beztrestně opakovat ránu.
 9. Bezpečnost
  Cesta procházející jamkami 1, 3, 6 a 7 je veřejná, chodci a vozidla zde mají vždy přednost. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při hře. Žádáme všechny hráče, aby přizpůsobili svoji hru tak, aby neomezovali cestu a obydlí rekreační zástavby vpravo od hranice hřiště.
 10. Chování na greenu
  Každý hráč je povinen dbát o údržbu greenu a musí po sobě opravit způsobenou škodu v podobě pitchmarku. Platí zde pravidlo, že hráč má na greenu vždy opravit alespoň jeden (jakýkoli) pitchmark, a to i v případě, že jej nevytvořil vlastní hrou.
 11. Etiketa
  Hráč má dbát na správné chování na hřišti a dodržovat golfovou etiketu. Telefonování při hře je nepřípustné chování.
 12. Trest
  Trest za porušení místních pravidel je při hře na jamky ztráta jamky, při hře
  na rány 2 trestné rány.

Normou stanovený čas průchodu hřiště činí při hře na 9jamek – Rabyňská hora: 2.30h. Při nedodržení limitu má marshal, rozhodčí či správa hřiště právo ukončit hru pomalého flightu na jamce nebo flight přesunout ve hře na další jamky.

 

 

8. Tři kříže – Místní pravidla hřiště – 9 jamek

 1. Hranice hřiště
  Bílé kolíky. Veškerá oplocení hřiště.
 2. Příčné vodní překážky
  Příčné vodní překážky na jamce č.14, 16 a 17, vyznačené žlutými kolíky nebo čarami.
 3. Půda v opravě
  Půda v opravě, ze které je zakázaná hra, je označená modrými kolíky nebo bílými čarami. Jestliže hráčův míč leží v této oblasti nebo pokud tato oblast překáží hráči v postoji, nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí hráč použít úlevu podle Pravidla 25-1. Půdou v opravě se rozumí také všechny stromky označené modrou stuhou nebo modrou barvou.
 4. Nepohyblivé závady
  Všechny cesty a mosty, součásti zavlažovacího systému, sprinklery, šachty závlah; síť na jamce č. 11; altány na odpališti jamky č. 10 a vedle greenu jamky č. 15; všechny součásti informačního a navigačního systému, dále odpadkové koše a lavičky. Všechny kameny podél veřejných cest křižujících hřiště.
 5. Pohyblivé závady
  Kameny v pískových překážkách.
 6. Části hřiště vyžadující ochranu:
  Mladé stromky a keře označené modrou stuhou nebo podpěrou. Pokud takový stromek nebo keř překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí míč zvednout a beztrestně spustit podle pravidla 24-2b (Nepohyblivá závada).
 7. Chráněné biozóny (ZÁKAZ VSTUPU A HRY)
  Chráněné biozóny na jamkách č.10 a 18 jsou považovány za příčnou vodní překážku. Jsou označeny žlutými kolíky s černým vrškem. Pokud je míč v chráněné biozóně , nebo je oprávněný předpoklad ztráty míče v chráněné biozóně, musí hráč postupovat podle pravidla 26 – 1 a s připočtením jedné trestné rány spustit míč na droping zóně za chráněnou biozónou.
 8. Zasažení drátů vysokého napětí
  Pokud je oprávněný předpoklad, že míč zasáhl dráty vysokého napětí na jamkách č. 12, 13 a 14, musí hráč beztrestně opakovat ránu.
 9. Bezpečnost
  Cesta procházející podél jamek 11, 16 a 17 je veřejná, dbejte prosím zvýšené opatrnosti při hře. Na jamce č. 15 a 17 hráči hrající z mistrovských odpališť křižují hrou veřejnou cestu, chodci a vozidla zde mají vždy přednost. Žádáme všechny hráče, aby přizpůsobili svoji hru tak, aby neomezovali cestu, chodce a vozidla podél hranice hřiště.
 10. Chování na greenu
  Každý hráč je povinen dbát o údržbu greenu a musí po sobě opravit způsobenou škodu v podobě pitchmarku. Platí zde pravidlo, že hráč má na greenu vždy opravit alespoň jeden (jakýkoli) pitchmark, a to i v případě, že jej nevytvořil vlastní hrou.
 11. Etiketa
  Hráč má dbát na správné chování na hřišti a dodržovat golfovou etiketu. Telefonování při hře je nepřípustné chování.
 12. Trest
  Trest za porušení místních pravidel je při hře na jamky ztráta jamky, při hře na rány 2 trestné rány.

Normou stanovený čas průchodu hřiště činí při hře na 9jamek – Tři kříže: 2.30h. Při nedodržení limitu má marshal, rozhodčí či správa hřiště právo ukončit hru pomalého flightu na jamce nebo flight přesunout ve hře na další jamky.

 

 

9. Místní pravidla Golf park Slapy sv. Jan – 18jamek

 1. Hranice hřiště
  Bílé kolíky. Veškeré hranice a oplocení hřiště, a to i nespojená.
 2. Podélné vodní překážky
  Podélné vodní překážky na jamkách č. 3, 4 a 5, vyznačené červenými kolíky nebo čarami.
 3. Příčné vodní překážky
  Příčné vodní překážky na jamce č. 5, 14, 16 a 17, vyznačené žlutými kolíky nebo čarami.
 4. Půda v opravě
  Půda v opravě, ze které je zakázaná hra, je označená modrými kolíky nebo bílými čarami. Jestliže hráčův míč leží v této oblasti nebo pokud tato oblast překáží hráči v postoji, nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí hráč použít úlevu podle Pravidla 25-1. Půdou v opravě se rozumí také všechny stromky označené modrou stuhou nebo modrou barvou.
 5. Nepohyblivé závady
  Oplocená vodárna na jamce č. 2.; všechny cesty a mosty, součásti zavlažovacího systému, sprinklery, šachty závlah; síť na jamce č.9 a 11; altány na odpališti jamky č. 1 a za greenem jamky č. 1., na odpališti jamky č. 10 a vedle greenu jamky č. 15; všechny součásti informačního a navigačního systému, dále odpadkové koše a lavičky. Všechny kameny podél veřejných cest křižujících hřiště.
 6. Pohyblivé závady
  Kameny v pískových překážkách.
 7. Části hřiště vyžadující ochranu
  Mladé stromky a keře označené modrou stuhou nebo podpěrou. Pokud takový stromek nebo keř překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí míč zvednout a beztrestně spustit podle pravidla 24-2b (Nepohyblivá závada).
 8. Chráněné biozóny (ZÁKAZ VSTUPU A HRY)
  Chráněné biozóny na jamkách č.10 a 18 jsou považovány za příčnou vodní překážku. Jsou označeny žlutými kolíky s černým vrškem. Pokud je míč v chráněné biozóně, nebo je oprávněný předpoklad ztráty míče v chráněné biozóně, musí hráč postupovat podle pravidla 26 – 1 a s připočtením jedné trestné rány spustit míč na droping zóně za chráněnou biozónou.
 9. Zasažení drátů vysokého napětí
  Pokud je oprávněný předpoklad, že míč zasáhl dráty vysokého napětí na jamkách č. 1, 6 a 9, 12, 13, 14 a 17 musí hráč beztrestně opakovat ránu.
 10. Bezpečnost
  Cesta procházející jamkami 1, 3, 6 a 7 a procházející podél jamek 11, 16 a 17 je veřejná, chodci a vozidla zde mají vždy přednost. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při hře. Na jamce č. 15 a 17 hráči hrající z mistrovských odpališť křižují hrou veřejnou cestu, chodci a vozidla zde mají vždy přednost. Žádáme všechny hráče, aby přizpůsobili svoji hru tak, aby u jamky č.9 neomezovali cestu a obydlí rekreační zástavby vpravo od hranice hřiště a u ostatních jamek křižujících či jdoucích podél veřejných komunikací aby přizpůsobili svoji hru tak, aby neomezovali cestu a procházející chodce a projíždějící vozidla.
 11. Vnitřní out
  Na jamce č. 12 je umístěn vnitřní out.
 12. Úleva
  Na jamkách číslo 10 a 18 platí při běžné hře pravidlo úlevy, hráči-muži s HCP 37–54 a hráči-senioři nad 55 let hrající standardně ze žlutých kamenů, mohou hrát na těchto jamkách z modrých odpališť.
 13. Chování na greenu
  Každý hráč je povinen dbát o údržbu greenu a musí po sobě opravit způsobenou škodu v podobě pitchmarku. Platí zde pravidlo, že hráč má na greenu vždy opravit alespoň jeden (jakýkoli) pitchmark, a to i v případě, že jej nevytvořil vlastní hrou.
 14. Etiketa
  Hráč má dbát na správné chování na hřišti a dodržovat golfovou etiketu. Telefonování při hře je nepřípustné chování.
 15. Trest
  Trest za porušení místních pravidel je při hře na jamky ztráta jamky, při hře na rány 2 trestné rány.

Normou stanovený čas průchodu hřiště při hře na 18jamek činí: 5h, při hře na 9jamek – Rabyňská hora: 2.30h, Tři kříže 2.30h. Při nedodržení limitu má marshal, rozhodčí či správa hřiště právo ukončit hru pomalého flightu na jamce nebo flight přesunout ve hře na další jamky.

Kalendář akcí

« 2023 Září » loading...
Po Út St Čt So Ne
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
22

Páteční HCP den na Slapech

22 září @ 13:00 - 19:00
So 23

PG tour

23 září @ 9:00 - 17:00
Čt 28

MEN TOUR

28 září @ 9:00 - 17:00
29

TURNAJ MISTRŮ

29 září @ 10:00 - 17:00
So 30

MEN TOUR

30 září @ 9:00 - 17:00
Top10

Partneři

Oficiální míč hřiště
Partner
Partner