Vážení hráči,

na základě vládních uvolnění Vás můžeme potěšit dobrou zprávou! Od pondělí 11.5. jsou oficiálně povoleny akce do 100 osob. Turnaje se tak mohou konat téměř bez omezení, dodržovat je nutno základní hygienická pravidla a místní pravidla, která si můžete přečíst níže.

Vzorová místní pravidla v souvislosti s epidemií COVID-19

V souvislosti s vypuknutím epidemie COVID-19 obdrželo R&A řadu dotazů ohledně možných opatření a jejich souladu
s Pravidly golfu a proto vydalo návodný dokument týkající se dané problematiky. Na základě tohoto dokumentu STK ČGF
ve spolupráci s Komisí rozhodčích a Hendikepovou a normovací komisí vydávají následující doporučení a vzorová místní
pravidla.
Je samozřejmě na provozovateli, aby zajistil, že se hráči nebudou shlukovat v počtu větším než povoleném, a to jak před
hrou, tak během ní a po ní. V této souvislosti lze například zavést různé typy bezkontaktního odbavení, stanovit větší než
běžný interval mezi hrajícími skupinami nebo omezit maximální počet osob v hrající skupině, zákaz bugyn (resp. jejich
omezení pouze na jednoho hráče s následnou desinfekcí před dalším použitím), zákaz sdílení holí či dalšího vybavení
apod. Během hry je pak na hráčích samotných, aby si i v rámci jedné skupiny udrželi dostatečný odstup, a to zejména na
odpalištích a jamkovištích, kde se jinak hráči přirozeně shlukují více než v poli.
Kromě vzdálenosti mezi osobami je další potenciálně rizikovým faktorem přenos dotykem věcí. A zde se již dostáváme
k situacím, které mají možné pravidlové dopady. Věcí, kterých se může dotýkat více osob, je několik:
1. Praporková tyč
1.1 Jednou z možností je úplné odstranění praporkových tyčí z hřiště. Takové řešení je velmi jednoduché a i když
působí poněkud zvláštně, nemá, jak se ostatně při několika předchozích pokusech ukázalo, u většiny hráčů nijak
negativní vliv na hru a výsledky, paradoxně někdy spíše naopak (hra na střed grýnu se v konečném důsledku vyplatí
prakticky všem vyjma špičkových hráčů). Při dlouhých patech a přihrávkách z okolí grýnu nicméně může být pro hráče
účelné si polohu jamky nechat ukázat. V takovém případě je pak na místě toto místní pravidlo:
„Jestliže někdo během provádění rány ukazuje hráči polohu jamky tím, že u ní stojí, ať už v ruce drží praporkovou tyč,
hůl, cokoli jiného nebo nic, má tato osoba status obsluhovatele praporkové tyče ve smyslu Pravidla 13.2b(1) se všemi
důsledky.“
Poznámky:
 V tomto případě se nejedná o nedovolené ukázání směru hry ve smyslu Pravidla 10.2b.
 V případě, že míč tuto osobu nebo cokoli, co tato osoba nese, náhodou zasáhne, není to trestné – viz Pravidlo
13.2b(2).
1.2 Druhou možností je vznést požadavek, aby praporková tyč zůstala za všech okolností v jamce, jak ostatně
poslední edice Pravidel golfu povoluje. V takovém případě je pak na místě toto místní pravidlo:
„Praporková tyč musí za všech okolností zůstat v jamce. Hráč se může praporkové tyče dotknout pouze v případě, že
praporkovou tyč, která se z jakéhokoli důvodu ocitla mimo jamku, vrací do jamky, nebo když praporkovou tyč v jamce
narovnává do centrální svislé polohy, případně při vyndávání míče z jamky.
Trest za porušení místního pravidla: Žádný podle Pravidel golfu, ale hráč může být bez náhrady vyloučen ze hry.
Poznámka: Pokud se hráč již musí dotknout praporkové tyče, měl by tak pokud možno činit rukou v rukavici.“

2. Jamka
Jak i text předchozího místního pravidla naznačuje,
vytažení dohraného míče z jamky. Aby se toto riziko minimalizovalo, lze případně přijmout některá opatření, která ale
mají vliv na to, kdy je míč považován za dohraný, a na to, zda výsledky dosažené za takových podmínek jsou přijatelné
pro hendikepové účely.
2.1 První takovou možností je instalace doplňkové vložky uvnitř jamky tak, aby míč nezapadl až na její dno
u jejího horního okraje. Jako taková vložka může sloužit např. kus umělohmotné trubky nebo pěnový kroužek za
předpokladu, že jejich vrchní hrana stále leží pod
pravidlo:
„První věta Pravidla 13.2c (Míč se opírá o praporkovou tyč v
zastaví o praporkovou tyč, která je v jamce, nebo o jinou umělou vložku uvnitř jamky pod povrchem jamkoviště, pak:
Poznámky:
 Smyslem tohoto rozšíření je, aby míč, který je jakoukoli svou částí pod povrchem jamkoviště a který se zároveň
opírá cokoli umělého, co je v jamce
 Výsledky dosažené za těchto podmínek
2.2 Druhou možností, jejíž dopad na princip golfové hry je ale zásadnější, je
okraj jamkoviště (např. vytažením standardní vložky vzhůru, vložením standardní vložky do mělčí jamky nebo vycpání
celé jamky dlouhým pěnovým nebo jiným válečkem
vystupující vložkou. V takovém případě je pak na místě toto místní pravidlo:
„Míč je dohraný, jakmile zasáhne vycpávku jamky nebo se o ni zastaví.
Poznámky:
 Řešení vypadá jednoduše, ale může vés
tím dohrání jamky.
 Hole-in-one dosažené za těchto podmínek nejsou oficiální.
 Výsledky dosažené za těchto podmínek
3. Kolíky
Potřeba přesouvat kolíky u trestných oblastí nebo půdy v
o riziko přenosu dotykem. Tuto situaci lze ošetřit následujícím místním pravidlem:
„Všechny kolíky na hřišti vyjma autových jsou nepohyblivé závady. Úleva je mož
kdy je míč v trestné oblasti. Hráč, který bude manipulovat s
nedovolené zlepšení podmínek ovlivňujících
Jak i text předchozího místního pravidla naznačuje, jednou z rizikových oblastí je samotná jamka s
jamky. Aby se toto riziko minimalizovalo, lze případně přijmout některá opatření, která ale
mají vliv na to, kdy je míč považován za dohraný, a na to, zda výsledky dosažené za takových podmínek jsou přijatelné
instalace doplňkové vložky uvnitř jamky tak, aby míč nezapadl až na její dno
u jejího horního okraje. Jako taková vložka může sloužit např. kus umělohmotné trubky nebo pěnový kroužek za
předpokladu, že jejich vrchní hrana stále leží pod povrchem jamkoviště. V takovém případě je pak na místě toto místní
věta Pravidla 13.2c (Míč se opírá o praporkovou tyč v jamce) se rozšiřuje následovně: Jestliže se hráčův míč
jamce, nebo o jinou umělou vložku uvnitř jamky pod povrchem jamkoviště, pak:
rozšíření je, aby míč, který je jakoukoli svou částí pod povrchem jamkoviště a který se zároveň
jamce, byl považován za dohraný.
Výsledky dosažené za těchto podmínek JSOU přípustné pro hendikepové účely.
ejíž dopad na princip golfové hry je ale zásadnější, je ucpání jamky výplní
okraj jamkoviště (např. vytažením standardní vložky vzhůru, vložením standardní vložky do mělčí jamky nebo vycpání
celé jamky dlouhým pěnovým nebo jiným válečkem. Za dohrání jamky se pak považuje pouhý dotek míče s
takovém případě je pak na místě toto místní pravidlo:
Míč je dohraný, jakmile zasáhne vycpávku jamky nebo se o ni zastaví.“
Řešení vypadá jednoduše, ale může vést ke sporům, zda v některých případech došlo nebo nedošlo k
one dosažené za těchto podmínek nejsou oficiální.
ýsledky dosažené za těchto podmínek NEJSOU přípustné pro hendikepové účely.
kolíky u trestných oblastí nebo půdy v opravě nastává zřídkakdy, nicméně stále se může jednat
riziko přenosu dotykem. Tuto situaci lze ošetřit následujícím místním pravidlem:
Všechny kolíky na hřišti vyjma autových jsou nepohyblivé závady. Úleva je možná podle Pravidla 16.1 kromě případu,
trestné oblasti. Hráč, který bude manipulovat s kolíky, může být kromě trestu podle Pravidla 8.1 za
nedovolené zlepšení podmínek ovlivňujících hru také bez náhrady vyloučen ze hry.“
rizikových oblastí je samotná jamka s ohledem na potřebu
jamky. Aby se toto riziko minimalizovalo, lze případně přijmout některá opatření, která ale
mají vliv na to, kdy je míč považován za dohraný, a na to, zda výsledky dosažené za takových podmínek jsou přijatelné
instalace doplňkové vložky uvnitř jamky tak, aby míč nezapadl až na její dno a zůstal
u jejího horního okraje. Jako taková vložka může sloužit např. kus umělohmotné trubky nebo pěnový kroužek za
takovém případě je pak na místě toto místní
šiřuje následovně: Jestliže se hráčův míč
jamce, nebo o jinou umělou vložku uvnitř jamky pod povrchem jamkoviště, pak:“
rozšíření je, aby míč, který je jakoukoli svou částí pod povrchem jamkoviště a který se zároveň
ucpání jamky výplní, která vyčnívá nad
okraj jamkoviště (např. vytažením standardní vložky vzhůru, vložením standardní vložky do mělčí jamky nebo vycpání
. Za dohrání jamky se pak považuje pouhý dotek míče s takto
některých případech došlo nebo nedošlo k dotyku a
přípustné pro hendikepové účely.
opravě nastává zřídkakdy, nicméně stále se může jednat
ná podle Pravidla 16.1 kromě případu,
kolíky, může být kromě trestu podle Pravidla 8.1 za
4. Hrábě
Hrábě v bankrech jsou dalšími objekty, jichž se často dotýká řada hráčů. Pokud jsou ponechány na hřišti, měli by se jich
hráči dotýkat pokud možno v rukavicích. Málokdo má ovšem rukavice na obě ruce a hrabání jednou rukou (přitom
mnohdy tou „slabší“) může být leckdy nepraktické.
Jinou možností je úplné odstranění hrábí z hřiště. V tom případě lze přirozeně očekávat, že bankry nebudou uhlazeny
tak dobře, jako za použití hrábí, ale hráči by i tak měli vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby dostatečně zahladili svoje stopy
v bankru, ať už za pomoci nohou nebo hole.
S žádným zvláštním úlevovým pravidlem se ale v takovém případě nepočítá ani se nedoporučuje.
Poznámka: Koneckonců smyslem bankrů je doplňková herní výzva.
5. Výsledkový lístek (skórekarta)
5.1 Operace s výsledkovým lístkem jsou možná nejrizikovější, protože se jedná o malý objekt a pravděpodobnost
shodného místa dotyku je vysoká. Je otázkou, kdy se hřiště kromě volné hry otevřou i pro soutěže, ale jednak je dobré
se na to připravit, a navíc se to týká i případných nesoutěžních výsledků. Ve smyslu snížení rizik lze pak přijmout
následující místní pravidlo:
„Hráči si na začátku hry nemusí vyměnit výsledkové lístky. Svoje jamkové výsledky si do výsledkového lístku může
zapisovat sám hráč. Má se za to, že podmínky Pravidla 3.3b(2) ohledně potvrzeného výsledkového lístku jsou splněny,
když výsledkový lístek podepíše sám hráč a jeho zapisovatel s výsledkem vyjádří verbální souhlas (nemusí tedy lístek
podepsat), ideálně před dalším svědkem, pokud je to možné (např. další spoluhráč ze skupiny, zástupce Soutěžního
výboru nebo recepční).“
5.2 Jestliže chce Soutěžní výbor dále snížit riziko i pro toho, kdo výsledky zpracovává a zadává do systému, tím, že
minimalizuje či zcela odstraní následnou fyzickou manipulaci s výsledkovým lístkem, může akceptovat i jiné formy
odevzdání výsledku, než je fyzické předání výsledkového lístku. Takových způsobů může být více a Soutěžní výbor by měl
zvolit takový, který bude co možná nejpraktičtější pro všechny strany. V tomto smyslu se lze inspirovat třeba
následujícím místním pravidlem:
„Výsledkový lístek se považuje za odevzdaný, jestliže je Soutěžnímu výboru resp. recepci klubu emailem nebo jinou
elektronickou formou doručena fotokopie výsledkového lístku se všemi požadovanými údaji nebo přepis všech
jednotlivých jamkových výsledků s jasnou indikací, o výsledky kterého hráče jde.
Trest za porušení místního pravidla: Diskvalifikace.“
Poznámky:
 Je vhodné, když Soutěžní výbor/recepce zpětně potvrdí příjem výsledku.
 Výsledkové lístky si případně může fotit i sama recepce.
 Zůstává-li výsledkový lístek hráči, měl by ho pro potřeby řešení případných sporů zachovat v použitelné podobě
po dobu alespoň jednoho týdne.
Tento dokument si nečiní nárok na úplnost a bude případně průběžně doplňován podle toho, jak budou vyvstávat
doplňkové otázky, nové situace a řešení. Každopádně se doporučuje, aby klub, který by chtěl zavést nějakou jinou
modifikaci výše uvedených vzorových místních pravidel, svůj záměr konzultoval s Komisí rozhodčích ČGF.